การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพยืสินในอัตราเร่ง​

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพยืสินในอัตราเร่งสำหรับทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้